Мета та завдання навчальної дисципліни

Основна і кінцева мета навчання – забезпечити активне володіння майбутніми фахівцями іноземною мовою - англійською (далі - ІМ) в соціально обумовлених і професійно-орієнтованих сферах спілкування.

Шлях до цієї кінцевої мети повинен бути позначеним проміжними  цілями навчання:

- переорієнтувати студентів у психологічному плані на розуміння англійської мови як джерела інформації та іншомовного засобу комунікації, на засвоєння та використання ІМ для вираження власних ідей та розуміння інших людей;

- підготувати студентів до вільного володіння усною та письмовою формами іншомовного спілкування;

- навчити студентів бачити в ІМ засіб отримання, розширення та поглиблення системних знань за фахом і засіб самостійного підвищення своєї професійної кваліфікації;

- розкрити перед студентами потенціал ІМ як можливості розширення їх мовної, лінгвокраїнознавчої та соціокультурної компетенцій.

Навчання за курсом «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючою, освітньої та виховної цілей.

Практична мета полягає у формуванні у студентів загальної іншомовної комунікативної компетенції та професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції, які забезпечать майбутнім фахівцям ефективне вирішення комунікативних і професійних завдань у діловій та професійній сферах.

Розвиваюча мета передбачає стимулювання комунікаційної мотивації шляхом розвитку пам’яті, уваги, логічного мислення, вольових якостей, уміння самостійно працювати з довідковою і науковою літературою.

Освітня мета передбачає  збагачення духовного світу особистості, розширення знань про культуру країни, мова якої вивчається, та рідної країни, а саме – про політичний устрій, економічну систему, розвиток науки тощо; про будову ІМ, її систему, особливості, подібність до рідної мови студентів і розбіжності з нею.

Виховна мета передбачає у процесі навчання ІМ виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі;  таких рис характеру як, доброзичливість, толерантність, колективізм, активність, працьовитість, здатність до прийняття самостійних рішень і т.ін. Реалізація даних цілей відбувається комплексно на всіх етапах навчання ІМ.

Завданням дисципліни є удосконалення навичок читання з повним розумінням змісту; аналізу та реферування фахової, суспільно-політичної, суспільної інформації; володіння усною монологічною і діалогічною мовою в межах побутової, суспільно-політичної, зага­льноекономічної та фахової тематики; перекладу з ІМ на рідну та з рідної на англійську текстів країнознавчого, суспільно-політичного та фахового змісту; реферування та ано­тування спеціальної літератури; складання ІМ листів і документів з питань професійної діяльності.

Предметом  дисципліни є обсяг лексики, граматики та фонетика ІМ, що дає можливість здійснювати професійне спілкування, працювати з фаховою літературою та одержувати новітню фахову інформацію через іноземні джерела.

      У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні фонетичні, граматичні, лексичні, стилістичні та орфографічні особливості мови;

- лексико-граматичний мінімум основ міжкультурної свідомості, регіональних та соціальних відмінностей між Україною та Великобританією;

-  політичну систему України та Великобританії;

- лексико-граматичний мінімум для спілкування під час ділової поїздки у Великобританію чи інші англомовні країни;

- орієнтовний лексико-граматичний мінімум.

Уміти:

- аргументовано пояснити роль англійської мови в умовах ринкової економіки і в житті майбутнього фахівця;

- використовувати мовні моделі звертання, знайомства, привітання, прощання, погодження, схвалення і заперечення, прохання, запрошення, висловлення думки та ін. у конкретних мовленнєвих ситуаціях;

-вести бесіду про свій навчальний заклад, заняття, поза аудиторний час, подальшу освіту, свою майбутню спеціальність;

- просто і зв’язно висловлюватися на знайомі та вивчені теми, розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення, працювати з книгою та словником, розуміти зміст на основі прочитаного;

- порівнювати здобуту інформацію, давати їй оцінку;

- вільно спілкуватись, робити висновки про Україну та її співпрацю з іншими країнами;

- висловлюватися на побутові теми, брати участь у діалогах, виражати власну думку. Розуміти мовлення, що відтворюється в природному темпі;

- читати і писати листи та повідомлення, вести документацію;

- розуміти та розпізнавати відповідну інформацію, пов'язану зі спеціальністю, вести бесіду, дискусію, обговорювати та визначати позицію та власну точку зору.