Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Основна і кінцева мета навчання - підготовка студентів до ефективної комунікації англійською мовою (далі - АМ) у їхньому професійному оточенні. В процесі досягнення цієї мети студенти повинні одержати достатній рівень комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, професійно-орієнтованих мовленнєвих навичок, включаючи навички презентації доповідей за фахом, вміння працювати з мультимедійними джерелами інформації, підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.

 

Шлях до цієї кінцевої мети повинен бути позначеним проміжними цілями навчання:

 

¾                переорієнтувати студентів у психологічному плані на розуміння англійської мови як джерела інформації та іншомовного засобу комунікації, на засвоєння та використання АМ для вираження власних ідей та розуміння інших людей;

 

¾                підготувати студентів до вільного володіння усною та письмовою формами іншомовного спілкування;

 

¾                навчити студентів бачити в АМ засіб отримання, розширення та поглиблення системних знань за фахом і засіб самостійного підвищення своєї професійної кваліфікації.

 

Навчання за курсом „Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)” передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, освітньої та виховної цілей.

 

Практична мета полягає у формуванні у студентів загальної іншомовної комунікативної компетенції та професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції, які забезпечать майбутнім фахівцям ефективне вирішення комунікативних і професійних завдань у діловій та професійній сферах.

 

Розвиваюча мета передбачає стимулювання комунікаційної мотивації шляхом розвитку пам’яті, уваги, логічного мислення, вольових якостей, уміння самостійно працювати з довідковою і науковою літературою.

 

Освітня мета передбачає розширення знань про архітектуру обчислювальних машин, комп’ютерних мереж, периферійних пристроїв, Інтернету і под.; про будову АМ, її систему, особливості, подібність до рідної мови студентів і розбіжності з нею.

 

Виховна мета передбачає у процесі навчання АМ виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; таких рис характеру як, доброзичливість, толерантність, колективізм, активність, працьовитість, здатність до прийняття самостійних рішень і т.ін. Реалізація даних цілей відбувається комплексно на всіх етапах навчання АМ.

 

Завданням дисципліни є удосконалення навичок читання з повним розумінням змісту; аналізу та реферування фахової інформації; володіння усною монологічною і діалогічною мовою в межах фахової тематики; перекладу з АМ на рідну та з рідної на англійську текстів фахового змісту; реферування та анотування спеціальної літератури.

 

Предметом дисципліни є обсяг лексики, граматики та фонетика АМ, що дає можливість здійснювати професійне спілкування, працювати з фаховою літературою та одержувати новітню фахову інформацію через іноземні джерела.

 

У  результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:

 

¾                 досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу та електронні іншомовні джерела з метою отримання нової інформації;

 

¾                 працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

 

¾                 здійснювати читання та осмислення професійно орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використовувати її у професійній сфері;

¾                 робити монологічні повідомлення професійного характеру;

 

¾                 здійснювати ознайомче, пошукове, вивчаюче читання, користуючись професійно орієнтованими друкованими та електронними джерелами;

 

¾                 проводити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійної діяльності;

 

¾                 готувати доповідь-презентацію у професійно орієнтованій галузі;

 

¾                 проводити  обговорення   проблем   загальнонаукового   та   професійно   орієнтованого

 

 

3


характеру.

 

знати:

 

¾                 основні фонетичні, граматичні, лексичні, стилістичні та орфографічні особливості мови;

¾                 орієнтовний лексико-граматичний мінімум;

¾                 лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних джерел;

¾                 абревіатури фахових термінів у професійно орієнтованій галузі.