Мета : надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що відбувалися в минулому і відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежність. Виходячи з цього, головними цілями вивчення історії є:

  • Формування історичних знань, розвиток історичного мислення, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечливості, здатність застосовувати історичні знання та набуті уміння;
  • Виховання в студентів особистісних рис громадянина України загальнолюдських духовних цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократизму, патріотизму, взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії;
  • Підготовка студентів до свідомої активності участі у суспільному житті Української держави, усвідомлення її ролі та місця в Європі та світі,формування в їх спів відповідальності за долю України, Європи та світу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати:

  • кочовий і осілий спосіб життя, феодалізм, національні утиски і гноблення, політична роздробленість, православ’я, козацтво, Запорізьку Січ.
  • національно-визвольну війну, гетьманську державу, адміністративно-політичний устрій, індустріальне суспільство, соціальну структуру суспільства, шовінізм, народників, народовців, москвофілів, світову війну.
  • національно-визвольний рух, українізацію, національно-демократичну революцію.
  • тоталітаризм, радянську владу, репресії, «воєнний комунізм», колективізацію, індустріалізацію, «розстріляне відродження», дисидентський рух, десталінізацію, командно-адміністративну економіку, кризу радянської системи.
  • мажоритарну виборчу систему, корупцію, європейську інтеграцію, урбанізацію, інформаційне суспільство, суверенітет, ринкову економіку.

Завдання: вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами; формування свідомості громадянина і патріота України.