Метою вивчення навчальної дисципліни „Страхування” є отримання студентами базових знань з питань теорії та практики страхування майнових інтересів юридичних і фізичних осіб; у поглибленому вивченні механізму надання страхових послуг.

Завдання навчальної дисципліни полягає у зясуванні необхідності та суті страхування з метою створення дієвої системи захисту інтересів громадян, підприємців та держави, здобутті навичок щодо здійснення перестрахування та фінансової діяльності страховика.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- про сучасні страхові послуги, що їх пропонують страхові компанії юридичним   

  і фізичним особам в умовах ринкових відносин;

- правила та вимоги до укладання та ведення страхової справи;

- особливості ведення справ з особистого страхування;

- основи майнового страхування фізичних та юридичних осіб;

- страхування відповідальності.

уміти:

- використовувати набуті знання в реалізації страхових послуг та їх

   використанні;

- визначати розмір нарахування страхових платежів, відшкодування за

   пошкоджене майно  і суми збитку;

- оформляти супровідні документи до страхової події.